Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@amu.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia akcji „Widzialna Ręka – UAM” polegającej na wspieraniu osób potrzebujących, będących pracownikami UAM, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania akcji „Widzialna Ręka – UAM”, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do jej rozliczenia i podsumowania, po czym zostaną całkowicie usunięte.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. W przypadku przypisania Pani/Pana do wsparcia zgłoszenia od osoby potrzebującej Pani/Pana dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) zostaną również przekazane tej osobie w celu umożliwienia nawiązania kontaktu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli wziąć udziału w akcji „Widzialna Ręka – UAM”.

Dane logowania AMU-NET

Uwaga:

Wolontariuszem w programie "Widzialna Ręka - UAM" może zostać wyłącznie student, doktorant lub pracownik UAM, który posiada aktywne konto AMU-NET (konto pocztowe w domenie @amu.edu.pl lub w domenie @st.amu.edu.pl). Poniżej wprowadzone dane posłużą do weryfikacji Twojej przynależności do Społeczności UAM.

Adres e-mail poczty studenckiej lub poczty pracowniczej*
Dodatkowy opis pola: Adres poczty elektronicznej w domenie @st.amu.edu.pl lub @amu.edu.pl.

Osoba nie posiadająca konta w AMU-NET nie może zarejestrować się jako wolontariusz akcji.
Hasło*
Dodatkowy opis pola:Hasło do konta studenckiego lub pracowniczego.

Na podstawie podanego adresu e-mail i hasła dokonamy Twojego uwierzytelnienia w programie - tzn. upewnimy się, że posiadasz aktywne konto AMU-NET.

Dane kontaktowe wolontariusza

Informacja:

Poniższe dane umożliwią pracownikom koordynującym akcję na szybki kontakt z Tobą. W przypadku gdy zostaniesz przydzielony do obsługi danego zgłoszenia, Twoje dane otrzyma również osoba potrzebująca wsparcia.

Imię i nazwisko*
Dodatkowy opis pola: Twoje imięDodatkowy opis pola: Twoje nazwisko
Telefon kontaktowy*
Dodatkowy opis pola: Numer telefonu komórkowego (9 cyfr bez spacji)
Alternatywny e-mail
Dodatkowy opis pola: Jeżeli chcesz otrzymywać informacje na inny adres e-mail niż konto studenckie lub pracownicze (np. na konto w usłudze Gmail) możesz podać tutaj alternatywny adres.

Pozostaw to pole pustym jeżeli chcesz otrzymywać wszelkie wiadomości na wpisany wyżej adres poczty studenckiej lub pracowniczej.

Obsługa rejonów (m. Poznań i gminy ościenne)

Informacja: podzieliliśmy Poznań i gminy ościenne na obszary, w których możesz zadeklarować chęć wspierania akcji. Na poniższej mapce zaznacz (kliknij) te rejony, w których chciałbyś pomagać. Dzięki tej informacji będziemy mogli szybko znaleźć Wolontariusza, który wspomoże zgłaszającą się osobę potrzebującą wsparcia. Pamiętaj, że możesz zaznaczyć więcej niż jeden rejon (wybrane rejony podświetlą się na niebiesko)!

Rejony Poznania i okolic

Obsługa rejonów (pozostałe obszary)

Informacja: potrzebujemy również Wolontariuszy, którzy chcieliby wspierać naszą akcję w innych miejscach niż Poznań i jego najbliższe okolice. Jeżeli chcesz zadeklarować swoją pomoc w innych rejonach prosimy o wprowadzenie takiej informacji poniżej.

Inne rejony
Dodatkowy opis pola: Pole opcjonalne

Wpisz tutaj nazwy rejonów (np. miejscowość), które nie są wyszczególnione na powyższej mapie, a w których chcesz zadeklarować swoją pomoc. Kolejne rejony oddziel przecinkiem.

Uwaga: nie podawaj ponownie tych rejonów, które zostały przez Ciebie wskazane bezpośrednio na mapie!